អបអរសាទរសន្តិភាពខួបទី២៥

២៩​ ធ្នូ ១៩៩៨ - ២៩ ធ្នូ ២០២៣

អបអរសាទរខួបលើកទី២៥ នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមសុីវិល
នៅកម្ពុជា និងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ
និងខួប៥ឆ្នាំ នៃការកសាងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

ស្ថាបនិកសន្តិភាព
ស្ថាបនិកសន្តិភាព