អបអរសាទរខួបលើកទី២៥ នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមសុីវិល
នៅកម្ពុជា និងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ
និងខួប៥ឆ្នាំ នៃការកសាងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)

១. អំពីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
២. ការពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងវិភាគលើផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀត ព្រមទាំងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្តុំ ឯកសារច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀត ដែលមានឯកសារចំនួនជិត ប្រាំពីរពាន់
៣. ការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
៤. ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ
៥. ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្ត (វ.ផ.ល. RIA) និងការពិនិត្យនិងផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍វ.ផ.ល. របស់ក្រសួង ស្ថាប័ន
៦. ការបោះពុម្ភផ្សាយ (សៀវភៅRIA អត្ថបទស្រាវជ្រាវ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានស្តីពី សកម្មភាពការងារ ក.ស.វ. ប្រចាំខែ និងត្រីមាស និងការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ)


កម្រងឯកសារ

 

គេហទំព័រ: www.ecosocc.gov.kh
Facebook Page: ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌-ECOSOCC