អបអរសាទរខួបលើកទី២៥ នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមសុីវិល
នៅកម្ពុជា និងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ
និងខួប៥ឆ្នាំ នៃការកសាងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) និងមជ្ឍមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ (ម.ត.ឯ.ច.) នៃ អ.វ.ត.ក.

សមិទ្ធផលការងារ

១. ច្បាប់បង្កើត អ.វ.ត.ក. ឆ្នាំ២០០១ និងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ អ.ស.ប.
ឆ្នាំ២០០៣ និងឆ្នាំ២០២១
២. ការងារបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងអស់របស់ អ.វ.ត.ក. នៅចុងឆ្នាំ២០២២
៣. កេរដំណែល អ.វ.ត.ក. ក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ, ការផ្សះផ្សាជាតិ
និងការចងចាំ, ការអប់រំ/ផ្សព្វផ្សាយ, និងការទទួលស្គាល់ជាតុលាការកូនកាត់គំរូ
៤. ការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងការកាត់សេចក្តី
៥. វីដេអូខ្លីអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយស្តីពីដំណើរការកាត់សេចក្តីរបស់ អ.វ.ត.ក.
៦. តួនាទីរបស់ ម.ត.ឯ.ច. ការទទួលស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលជាសំណងដើមបណ្តឹង
រដ្ឋប្បវេណី និងសមិទ្ធផលគម្រោងអាណត្តិកេរដំណែល
៧. សកម្មភាពអនុវត្តមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. (២០២៣-២០២៥)

សន្និសីទសារព័ត៌មានរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង អ.ស.ប. នៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង

ពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក. និងផ្សព្វផ្សាយវីដេអូខ្លីដំណើរការកាត់សេចក្តី

ពិធីបិទបញ្ចប់គម្រោងអាណត្តិកេរដំណែលរបស់ ម.ត.ឯ.ច.

 
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២៣១ ២២១ / ០៩៥ ៧៥ ២៩ ៦៩
Email: info@ldc-eccc.gov.kh
Website: www.ldc-eccc.gov.kh
Facebook Page: មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក. LDC